Regulamin

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Wayy, dostępny pod adresem internetowym www.wayy.pl/sklep, prowadzony jest przez KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Nadborna 2a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000060716, o kapitale zakładowym 500 000 PLN, NIP 554-23-64-706, REGON 092553138.
2. Definicje

 1. Konsument – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Indywidualny Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca – KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim ul. Nadborna 2a,
  kod pocztowy 86-050, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
  w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000060716, o kapitale zakładowym 500 000 PLN, NIP 554-23-64-706, REGON 092553138.
 4. Klient – należy przez to rozumieć osobę korzystającą ze Sklepu, będącą Konsumentem, Indywidualnym Przedsiębiorcą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
 5. Administrator – Sprzedawca, który administruje danymi osobowymi Klientów i Konsumentów.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wayy.pl/sklep.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępne w Sklepie urządzenia i oprogramowanie automatyki przemysłowej będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., ul. Nadborna 2a, 86-050 Solec Kujawski.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@wayy.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 52 387 24 42.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach 08:00 – 16:00 od poniedziałku do czwartku oraz 07:00-15:00 w piątki.

 4Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, o wysokości podanej w Sklepie.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i wymaga wypełnienia Formularza rejestracji.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
6. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: -a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli jest potrzebna, d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §7 pkt 3.
7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a) przesyłka kurierska, b) odbiór w paczkomacie.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy, b) płatność poprzez serwis Przelewy24 – płatność kartą płatniczą, płatność kartą kredytową, płatność mobilna.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności   znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile nie poczyniono innych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Realizacja zamówień na zakupione Produkty następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zawarcia umowy (od poniedziałku do piątku). Do terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz wskaże nowy termin realizacji.
 9. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niezawarte a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.

 9Przepisy dotyczące Konsumentów i Indywidualnych Przedsiębiorców

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych między Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć wypełniając formularz na stronie wayy.pl/sklep/zwroty
 6. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy: a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą; b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy koszty Produktu z wyjątkiem kosztów dostarczenia Produktu; c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji;
 9. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem;
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, nie dotyczy kosztów zwrotu Produktu którego ze względu na swój charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą oraz nie dotyczy produktów, dla których Sprzedawca gwarantuje darmową wysyłkę;
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Jeżeli Produkt ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji
  w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta oraz powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 15. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Produkt wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Produktu w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 16. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 17. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. Klient nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnień do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu.
10. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, uwzględniając zapisy pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi, będącemu Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte na stronie Sklepu.
 10. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny: a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego); b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia; d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.; e) zobowiązany jest do zbadania Produktu w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Produktu z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na nie w przyszłości.
11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca; Sprzedawca prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt poprzez e-mail: iod@klimat-solec.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu zawarcia i realizacji Umowy; b) w celu rejestracji konta Klienta; c) w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią; d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w tym przepisów: – o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych; e) w celu wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych; f) w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje; kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 4. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji zawartej umowy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi pocztowe lub udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora, lub też obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; c) przenoszenia danych; d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora nie krócej niż przez czas trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r. oraz dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym i po tym dniu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
Przewiń do góry